Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Program usuwania azbestu

Ogłoszono przez Dariusz Chełminiak

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2014-2032

Przebieg prac związanych z opracowaniem "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2014 -2032"
 • Informacja o pozyskaniu środków z  Ministerstwa Gospodarki na opracowanie "Programu usuwania wyrobów zawierająceych azbest z terenu Gminy  Gronowo Elbląskie wraz ze szczegółową inwentaryzacją" i o przystapieniu do prac nad zadaniem (informacja do pobrania)
 • Informacja o prowadzonej na terenie gminy inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (informacja do pobrania)
Przebieg prac związanych z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gronowo Elbląskie” zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.).
 1. Wystąpienie Wójta Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 08.09.2014r. do Warmińsko- Mazusrskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz do do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie  o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.
 2. Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 17.09.2014r. (treśc uzgodnienia RDOŚ do pobrania)
 3. Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko przez Warmińsko- Mazusrskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 09.10.2014r. (treść uzgodnienia do pobrania)
 4. Prognoza odziaływania na środowisko (treśc prognozy)
 5. Wystąpienie Wójta Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 03.11.2014r. do Warmińsko- Mazusrskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz do do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie opinię dot. projektu programu.
 6. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 13.11.2014r dot. projektu dokumentu (treść opinii do pobrania)
 7. Opinia Warmińsko- Mazusrskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnegoz dnia 25.11.2014r. dot. projektu dokumentu (treść opinii do pobrania)
 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 01.12.2014r. informujące o opracowaniu projektu programu i o możliwości skladania wniosków i uwag do projektu programu (treść obwieszczenia do pobrania)
 9. Uchawała Rady Gminy Gronowo Elbląskie nr IV/23/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2014-2032 (treść uchwały do pobrania)
 10. Podsumowanie strategicznej oceny odziaływania na środowisko (podsumowanie do pobrania)
 11.  Obwieszczenie Wojta Gminy Gronowo Elbląskie o opracowaniu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gronowo Elbląskie (treśc obiweszczenia)
 12. Przekazanie dokumentu właściwym organom.