Wersja obowiązująca z dnia

Skarbnik

Funkcję Skarbnika Gminy sprawuje Pani Natalia Kadamus

Tel: 55 231 56 13, w. 46
email: skarbnik@gminagronowo.pl

Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy:
 
1)   współdziała w opracowywaniu projekty budżetu Gminy,
2)   dokonuje analizy budżetu i na bieżąco informuje Wójta o jego realizacji,
3)   przekazuje właściwym stanowiskom oraz kierownikom podległych jednostek wytyczne oraz dane niezbędne do opracowania
       projektu planu budżetowego,
4)   czuwa nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
5)   realizuje postanowienia ustawy o dochodach finansowych gmin, o podatkach i opłatach lokalnych, o opłacie skarbowej, o podatku
       od czynności cywilnoprawnych,
6)   wykonuje zadania i obowiązki wynikające z ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości,
7)   kontrasygnuje czynności prawne mogące spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
8)   prowadzi szczegółowy nadzór i kontrolę nad wszystkimi stanowiskami w Urzędzie w zakresie realizacji budżetu Gminy,
9)   wykonuje inne zadania przewidziane przepisami prawa oraz zadania wynikające z poleceń lub upoważnienia Wójta,
10) organizuje pracę Referatu Finansowego oraz kontroluje wykonanie zadań realizowanych przez poszczególnych pracowników,
11) opracowuje zakresy czynności dla pracowników Referatu Finansowego,
12) sprawuje szczegółowy nadzór oraz kontrolę nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych.