Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Witamy na stronie BIP Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie

Jest to nowa odsłona Biuletynu Informacji Publicznej. Archiwalny BIP urzędu znajduje się na stronie http://bip.warmia.mazury.pl/gronowo_elblaskie_gmina_wiejska/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13
Fax. (55) 231-56-23

e-mail :gminagronowo@gminagronowo.pl
strona www gminy: www.gminagronowo.pl

Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 700 do 1500
środa od godz. 700 do 1700
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce
urząd pracuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
Adres elektronicznej skrzynki podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gronowo Elbląskie

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) informuję, że:
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gronowo Elbląskie ul. Łączności 3 82-335 Gronowo Elbląskie;  adres e-mail: gminagronowo@gminagronowo.pl.

2. Administrator wyznaczył Pana Jarosława Krupskiego na Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie - za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urząd Gminy ul. Łączności 3 82-335 Gronowo Elbląskie lub e-mail iod@gminagronowo.pl.

3. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych gminy. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych. Dane mogą być przetwarzane dłużej – tj. po osiągnięciu celu dla którego zostały zebrane, jednakże wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

5. Pani/Pana dane osobowe  mogą być udostępnione tylko instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


 

 

 

Najczęściej odwiedzane

Sprawy załatwiane elektronicznie

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm.) Urząd Gminy Gronowo Elbląskie uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić udostępniony na stronie https://cu.warmia.mazury.pl formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę, bądź Profil Zaufany ePUAP.