Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dariusz Chełminiak

Rejestr działalności regulowanej

Od 1 stycznia 2012 r. działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Gronowo Elbląskie. Obowiązek ten wynika z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.Dz. U. z 2017 r., poz. 1289, ze zm). Wpis do rejestru działalności regulowanej oraz zmiana wpisu w tym rejestrze dokonywany jest na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:

  • 1. nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  • 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
  • 3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
  • 4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych z podaniem kodu odpadu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923))

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

  • 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł za dokonanie wpisu (część I ust. 36 pkt 9a załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej- j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)
  • 2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, Wójt Gminy Gronowo Elbląskie dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.