Wersja obowiązująca z dnia

Wójt

Wójt Gminy Gronowo Elbląskie - Marcin Ślęzak

Tel:  55 231-56-13
e-mail: m.slezak@gminagronowo.pl

Godziny przyjęć w sprawach skarg i wniosków:
 w kazdą środę w godzinach od 1300 do 1500 

Kompetencje i zadania Wójta:

 • jest organem wykonawczym Gminy,
 • reprezentuje Urząd na zewnątrz,
 • współdziała z Radą i Komisjami Rady,
 • reprezentuje Gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Gminy,
 • kieruje bieżącymi sprawami Gminy,
 • jest Gminnym Szefem Obrony Cywilnej,
 • jest kierownikiem Urzędu w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,
 • sprawuje bezpośredni i szczegółowy nadzór nad działalnością Sekretarza i Skarbnika, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i samodzielnego  stanowiska ds. wojskowych i obrony cywilnej,
 • sprawuje ogólny nadzór nad działalnością wszystkich stanowisk pracy w Urzędzie, w szczególności zapewnia przestrzeganie prawa przez wszystkie komórki organizacyjne, koordynuje działalność tych komórek, czuwa nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 • Wójt może powierzyć prowadzenie spraw Gminy w swoim imieniu Sekretarzowi,
 • podejmuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznacza inne osoby do podejmowania tych czynności,
 • wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Wójt może upoważnić innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu powyższych decyzji,
 • wykonuje inne zadania zastrzeżone dla Wójta przez przepisy prawa, niniejszy Regulamin oraz uchwały Rady.