Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dariusz Chełminiak

Strategia Rozwoju Gminy

Strategia Rozwoju Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2017-2025” jest dokumentem  średniookresowym,  który  określa główne  cele  oraz  takie kierunki działania i taką alokację zasobów, które są konieczne dla zrealizowania wyznaczonych celów.Inicjatywa opracowania strategii była niezależną decyzją Rady Gminy Gronowo Elbląskie.

Dokument ten udziela odpowiedzi na pytania:  - jaką gmina powinna być,  - co należy osiągnąć, zrealizować, jak i kiedy - jakimi narzędziami będzie się posługiwać dla realizacji określonych celów.

Proces uspołecznienia budowy strategii Gminy Gronowo Elbląskie jest jej najważniejszą wartością, dowodzącą  gotowości mieszkańców do jej wspólnej realizacji. Praca nad strategią potwierdziła także, że mieszkańcy i samorząd w procesie planowania odgrywają bardzo ważną rolę.

Umiejętność analizy danych, ocena uwarunkowań, rozpoznanie mocnych i słabych stron gminy, szans i zagrożeń, pozwoliły wypracować problemy związane z infrastrukturą techniczną i społeczną, tworzeniem nowych lokalnych organizacji wspierających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój lokalnej gospodarki, w tym szczególnie rolnictwa, uatrakcyjnienie zamieszkania oraz promocję gminy, a także promocję ludzi aktywnych, miejscowych liderów.

Posiadanie „Strategii Rozwoju Gminy Gronowo Elbląskie” wynika z poczucia odpowiedzialności za rozwój gminy. Ustawodawca nie określił wprost samorządowi gminnemu obowiązku tworzenia strategii rozwoju. Gotowość uczestniczenia w realizacji strategii rozwoju kraju, województwa i powiatu oraz odpowiedzialność za rozwój gminy, wyzwolił potrzebę samorządów terytorialnych do wszczęcia procesu planowania strategicznego i opracowania dokumentu strategii.