Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Urząd Gminy

Ogłoszono przez Dariusz Chełminiak

Sekretarz

Funkcję Sekretarza sprawuje Pani Jadwiga Pliszka

Tel:  55 231 56 13, w. 36
e-mail: j.pliszka@gminagronowo.pl

Zadania i kompetencje Sekretarza:
 

1)   sprawuje w imieniu Wójta funkcję kierownika administracyjnego Urzędu:

 • przygotowuje projekty regulaminu organizacyjnego,
 • opracowuje zakresy czynności dla pracowników Zespołu ds. Organizacyjnych, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz dla samodzielnych stanowisk pracy,
 • informuje Wójta o konieczności dokonywania zmian personalnych,
 • organizuje pracę w Urzędzie,
 • nadzoruje przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy, czasu pracy, tajemnicy służbowej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami,
 • dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • organizuje bibliotekę Urzędu i dba o stałe uzupełnianie zbiorów,
 • dba o wygląd i estetykę Urzędu i jego otoczenia,
 • planuje koszty utrzymania Urzędu i nadzoruje właściwe wydatkowanie środków pieniężnych na ten cel.
2)  nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac Rady Gminy oraz przygotowanie i przesyłanie materiałów informacyjnych
     dla Radnych,
3)  prowadzi rejestr skarg i wniosków oraz nadzoruje ich załatwianie,
4)  sprawuje bieżącą kontrolę nad wykonywaniem przez pracowników Zespołu ds. Organizacyjnych zadań wynikających
      z powierzonych im obowiązków,
5)  koordynuje zadania z zakresu kultury, sportu i wypoczynku,
6)   wydaje decyzje administracyjne w zakresie spraw objętych swoimi  kompetencjami na podstawie pełnomocnictwa
      otrzymanego od Wójta,
7)  organizuje okresowe narady kierownictwa Urzędu z pracownikami,
8)  prowadzi rejestr kontroli wewnętrznych,
9)  sprawuje w imieniu Wójta funkcję pełnomocnika ds. oświaty w zakresie:
 • koordynacja i nadzór nad działalnością w zakresie organizacyjnym szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest gmina,
 • współdziałanie z organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi podległymi gminie,
 • zatwierdzanie projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli oraz wszelkich zmian z tym związanych,
 • prowadzenie spraw osobowych dyrektorów placówek w zakresie (organizacji konkursów, powoływania, odwoływania,
 • przedstawiania propozycji odznaczeń i nagród, dokonywanie wspólnie z organem prowadzącym nadzór merytoryczny oceny pracy),
 • współdziałanie z Radami Szkół, Radami Pedagogicznymi i związkami zawodowymi działającymi w placówkach oświatowych.
10) prowadzenie spraw związanych z promocją gminy,
11) koordynowanie i organizowanie spraw związanych z wyborami i spisami,
12) wykonywanie innych czynności na polecenie lub z upoważnienia Wójta.