Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Sebastian Stawski

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352), Wnioskodawca, który otrzymał ofertę  zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację
o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy, albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku wydania:

1.decyzji odmawiającej wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 wskazanej powyżej ustawy,

2.decyzji odmawiającejwyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy,

3.decyzji odmawiającej wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy,

wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.), z tym że:

1)    przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2)    skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.


Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1764) Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www Gminy Gronowo Elbląskie , a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej bez pisemnego wniosku.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.gronowo.warmia.mazury.pl/, oraz na stronie www Gminy Gronowo Elbląskie http://gminagronowo.pl/ jest przekazywana w celu jej ponownego wykorzystywania na wniosek. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można złożyć w dowolnej formie, w szczególności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu – ESP.

Zasady udostępniania informacji publicznej, udostępniania informacji na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu tychże informacji określone są w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r, poz. 1764) 

Poniżej do pobrania:

 1. Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 94)