Kategoria: Informacje szkół

Ogłoszono przez Praktykant

Statut Prawny Przedszkole w Gronowie Elbląskim

1.Przedszkole jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
2. Przedszkole jest placówką publiczną oświatowo - wychowawczą działającą jako jednostka bu dżetowa Gminy Gronowo Elbląskie.
3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.
4. Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., nr 25, poz 2572 z późn. zm.) i rozporządzenia wykonawcze do tej
ustawy.
- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DZ.U. 1982 nr 3, poz. 19 z późn. zm.)
- zgłoszenie rejestracyjne jednostek gospodarczych określonych w § 1 uchwały Nr 156 Rady Mini-strów z dnia 11 sierpnia 1969r. w sprawie rejestracji finansowej jednostek gospodarki uspołecznionej