Kategoria: Informacje szkół

Ogłoszono przez Praktykant

Organizacja szkoły - Gimnazjum w Gronowie Elbląskim

 

 1. Dyrektor gimnazjum mgr Maria Korzeniewska
  ul. Osiedlowa 6a
  82-335 Gronowo Elbląskie tel. (55)231-43-33
  Adres e-mail:gimnazjum@gminagronowo.pl

  Dyrektor szkoły jest upoważniony do kierowania jej działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz.
  Kompetencje dyrektora określa art.39 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Statut Szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna - Kompetencje Rady Pedagogicznej określa art.40 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Statut Szkoły.
 3. Rada Rodziców - Kompetencje Rady Rodziców określa art.53 i nast. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Statut Szkoły.
 4. Samorząd Uczniowski - Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego opracowywany na każdy rok szkolny. Kompetencje SU określa art.55 i nast. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Statut Szkoły.