Kategoria: Informacje szkół

Ogłoszono przez Praktykant

Przedmiot działalności i kompetencje Gimnazjum w Gronowie Elbląskim

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, w przepisach wykonawczych wydawanych na jej podstawie oraz w niniejszym statucie. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
  1. szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły pod względem dydaktycznym;
  2. program wychowawczy gimnazjum, który stanowi załącznik nr 1 do statutu;
  3. szkolny program profilaktyki, który stanowi załącznik nr 2 do statutu,
  4. szkolne zasady oceniania, które stanowią załącznik nr 3 do statutu.
Zadaniem gimnazjum jest realizowanie kształcenia ogólnego na III etapie edukacyjnym poprzez kontynuowanie kształcenia po szkole podstawowej oraz przygotowanie uczniów do IV etapu edukacyjnego realizowanego w szkole ponadgimnazjalnej.
Gimnazjum organizuje naukę religii oraz zajęcia o tematyce etyczno-moralnej w oparciu o odrębne przepisy.
Cele i zadania gimnazjum - dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze są realizowane przy uwzględnieniu poziomu rozwoju psychofizycznego uczniów, ich potrzeb stosownie do bazy i warunków gimnazjum oraz środków finansowych otrzymywanych od organu prowadzącego szkołę.