Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Praktykant

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Osoba kontaktowa

Barbara Polek

Miejsce załatwienia

pokój nr 22

Telefon kontaktowy

tel./fax: 0 55 231 56 23 w. 47

Adres e-mail

b.polek@gminagronowo.pl

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:
a) oznaczenie rodzaju zezwolenia,
b) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania
c) numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS, o ile przedsiębiorca taki numer posiada oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
d) przedmiot działalności gospodarczej
e) adres punktu sprzedaży,
f) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
3. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
4. Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 594)
5. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim – w przypadku kontynuacji sprzedaży.

Opłaty

Bez opłat.
 
Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się w wysokości:
1) A - 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
2) B - 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
3) C - 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata o której mowa wyżej, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży alkoholowych roku poprzednim. Wysokość opłaty rocznej, w przypadku punktu sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
1) 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
2) 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
3) 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
(na podst. art. 11.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 487)
Jeżeli wartość sprzedaży, w roku poprzednim, nie przekroczyła wskazanych wielkości przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości podstawowej.
Opłata wnoszona jest do kasy urzędu - pokój nr 10 lub na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona do kasu urzędu - pokój nr 10 lub na rachunek gminy wynosi:
1) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających od 4,5% alkoholu do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa)
3) 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18%
(na podst. art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 487)
 

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim

rachunek podstawowy: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010

Tryb odwoławczy

Na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Gronowo Elbląskie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Gronowo Elbląskie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi

1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Gronowo Elbląskie po zasięgnięciu opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy, wydawanej w formie postanowienia, na które służy stronie zażalenie.

2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych wydawane są na okres nie krótszy niż 2 lata, dla placówek gastronomicznych nie krótszy niż 4 lata oraz dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć na okres do 2 lat.
 
4. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 1) Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie nie mogą znajdować się w odległości mniejszej niż – 30 m od obiektów wymienionych poniżej: a) szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych, b) miejsc i ośrodków kultu religijnego, c) zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, d) obiektów sportowych. 2) Odległość określona w pkt. 1 mierzona jest od głównego wejścia do punktu sprzedaży alkoholu i biegnie wzdłuż istniejącego ciągu dla pieszych do najbliżej położonego głównego wejścia do wyżej wskazanych obiektów. 3) Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w niżej wymienionych miejscach publicznych: a) na terenie świetlic wiejskich oraz na terenie świetlicy przy bibliotece w Gronowie Elbląskim, b) w czasie trwania imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych organizowanych przez Gminę Gronowo Elbląskie lub przez inne podmioty, za zgodą lub pod patronatem Wójta Gminy: - na terenie obiektów sportowych, - na działce nr 185 w obrębie Oleśno, powszechnie zwanym „parkiem” (mapa – załącznik nr 1 do uchwały nr NR XXXIII/298/2018), - na częściach działek nr 11/4, nr 12, nr 186/1 w obrębie Gronowo Elbląskie, plac za szkołą podstawową (mapa- załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/298/2018).
 
5. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
a) posiadanie zezwolenia
b) wniesienie opłaty
c) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
d) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia, potwierdzającego dokonanie opłaty,
e) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
f) wykonanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
g) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
h) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,
i) przestrzeganie innych zasad i warunków określanych przepisami prawa

6. Zezwolenie cofa się w przypadku:
a) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a szczególności:
 • sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
 • sprzedaży i podawania napojów alkocholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
 • sprzedaży i podawania napojów alkocholowych z naruszeniem zakazów określonych w art.14 ust. 3 i 4 ustawy
  b) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad warunków sprzedaży napojów alkoholowych
  c) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
  d) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
  e) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o którym mowa w art.111 ust. 4 ustawy;
  f) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
  g) orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem,

  7. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu.

  8. Zezwolenie wygasa w przypadku:
  1) likwidacji punktu sprzedaży,
  2) upływu terminu ważności zezwolenia,
  3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży
  4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej
  5) niedopełnienia w terminach obowiązku:
 • złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy lub
 • dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy.
  9. W przypadku o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określoej w ust. 12 pkt 5 lit. ustwy, a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30 % opłaty określoneju w art. 111 ust. 2 ustawy.
   
  10. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b ustawy, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b ustawy nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ustawy powiększonej o 30 % tej opłaty.
   
  11. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub nie dokonania stosownej opłaty w określonych terminach, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

  12. Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń o kttórych mowa w ust. 3 pkt 3 ustawy.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) 

XXXIII/299/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie

XXXIII/298/2018 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

XXXI/279/2017 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gronowo Elbląskie na rok 2018.

- III/15/2018   Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 17 grudnia 2018 roku

Załączniki: