Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

Ogłoszono przez Dariusz Chełminiak

Koncesje

UCHWAŁA  Nr  XXV/225/01

Rady Gminy  Gronowo Elbląskie

z dnia 6 grudnia 2001 roku

 

 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscy lub poza miejscem sprzedaży oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74

ze zmianami) oraz art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Wprowadza się następujące szczegółowe zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1.     Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż (podawanie) napojów alkoholowych składane są w Urzędzie Gminy w Gronowie Elbląskim.

2.     Wniosek powinien zawierać:

1)     imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy,

2)     adres punktu sprzedaży detalicznej lub zakładu gastronomicznego,

3)     określenie rodzaju napojów alkoholowych,

4)     podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy.

3.     Do wniosku należy dołączyć:

1)     wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis wpisu do rejestru handlowego,

2)     tytuł prawny do lokalu,

3)    pozytywną opinię sanitarną – w przypadku zakładu gastronomicznego.

4.     W oparciu o otrzymany wniosek pracownik urzędu zwraca się o opinię do Policji oraz  przeprowadza wizję we wspomnianym miejscu sprzedaży, pod katem zgodności usytuowania punktu i warunków sprzedaży napojów alkoholowych z określonymi w uchwale Rady Gminy Gronowo Elbląskie i sporządza protokół z wizji.

5.     Zebrany materiał przedkłada się Zarządowi Gminy Gronowo Elbląskie w celu wydania opinii.

6.     Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:

1)     do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

2)     powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu,

3)     powyżej 18% zawartości alkoholu.

7.     Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, przy czym. na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydaje się na okres nie krótszy niż 2 lat, zaś zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych  miejscu sprzedaży wydaje się na okres nie krótszy niż 4 lat.

8.     W zezwoleniu wpisuje się:

1)     zobowiązanie do jednoczesnej sprzedaży napojów o niskiej zawartości procentowej alkoholu (do 1,55) oraz ich bezalkoholowych odpowiedników,

2)     przypomnienie o ustawowym zakazie sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 lat i sankcji cofnięcia zezwolenia w przypadku naruszenia tego przepisu.

3)     W przypadku zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, także obowiązek sprzedaży alkoholu w nieprzezroczystym opakowaniu (papierowym lub foliowym), bez reklamy alkoholu.

9.     Druk zezwolenia winien być umieszczony w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych w widocznym miejscu.

 

§ 2.

 

 

Wprowadza się następujące szczegółowe zasady cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1.     Zezwolenie cofa się, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 18 ust. 6 pkt 1-6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zostały potwierdzone jednym z niżej wymienionych dokumentów:

1)     protokół Policji,

2)     protokół z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Gminy lub Gminną Komisję Rozwiązywania problemów Alkoholowych,

3)     protokół odpowiednich organów kontroli jak: PIH, Urząd Skarbowy.

4)     Zeznaniami co najmniej trzech świadków złożonymi w postępowaniu administracyjnym.

2.        W postępowaniu administracyjnym przy cofnięciu zezwolenia należy uwzględnić:

1)     wyniki przeprowadzonej kontroli,

2)     co najmniej dwukrotne udokumentowanie przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 6 pkt 2 i 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 12 miesięcy licząc od daty stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy.

3.        Przed wydanie decyzji o cofnięciu zezwolenia, w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zasięga się opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

§ 3.

 

Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi

1.        Kontroli podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

2.        Kontrolę przeprowadzają:

1)     upoważnienie przez Wójta pracownicy Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim,

2) inne osoby upoważnione przez Wójta Gminy Gronowo Elbląskie.

3.        Zakres kontroli:

1)     zgodność prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z aktualnie ważnym zezwoleniem (zezwoleniami), {oraz dokonywania opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych}

2)     przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

3)     przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych określonych w uchwale rady gminy.

4.        Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, których zakres określono w ust. 3 przeprowadzane są co najmniej przez dwie osoby bez uprzedniego powiadomienia kontrolowanego.

5.        Osoby upoważnione do dokonywania kontroli mają prawo do:

1)     wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych,

2) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz okazania zezwoleń.

6.        Czynności kontrolnych w przypadkach, o których mowa w ust. 3, dokonuje się w obecności kontrolowanego, osoby zastępującej kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej.

7.        Podmiot kontrolowany zobowiązany jest zapewnić możliwość sprawnego przeprowadzenia kontroli.

8.        Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskami niezwłocznie przekazuje się do organu wydającego zezwolenie. Kontrolowany ma prawo wnieść uwagi do protokołu w terminie 7 dni od daty jego sporządzenia.

9.        Na podstawie wyników kontroli, organ wydający zezwolenie wzywa przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie, o ile nie są one podstawą do cofnięcia zezwolenia; wszczyna postępowanie o cofnięcie zezwolenia lub podejmuje inne działania przewidziane prawem.

10.    Kontrolowany przedsiębiorca, w wyznaczonym terminie przesyła do organu wydającego zezwolenie, informację o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

11.    Rada Gminy Gronowo Elbląskie otrzymuje coroczną informację o wynikach kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.