Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Działania na rzecz rodziny

Ogłoszono przez Sebastian Stawski

Dofinansowanie zakupu podręczników

Ogłoszenie
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

w sprawie pomocy finansowej dla uczniów
na dofinansowanie zakupu podręczników

1. Pomoc finansowa na zakup podręczników dotyczy:
- uczniów rozpoczynających naukę w klasach I – III szkoły podstawowej,
- uczniów rozpoczynających naukę w klasie I gimnazjum.

2. Wnioski na w/w pomoc finansową może składać m.in.: rodzic, opiekun prawny, rodzic zastępczy, nauczyciel, pracownik socjalny.

3. Pomoc w formie dofinansowania przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 roku Nr 115, poz. 728 ze zmianami), tj. 351 zł.

4. Wnioski należy składać w terminie do 2 września 2009 roku w sekretariacie szkoły, do której dziecko uczęszcza.
Wniosek winien zawierać: dane osobowe dziecka: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców; informację o osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym - przykładowy wniosek znajduje się w załączniku
Do wniosku należy dołączyć:
a) zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
lub
b) zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
lub
c) w uzasadnionych przypadkach – oświadczenie o wysokości dochodów.

 

Załączniki: