Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dariusz Chełminiak

Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną - Biblioteka Publiczna w Gronowie Elbląskim

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Gronowo Elbląskie

     Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Gronowo Elbląskie, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Gronowo Elbląskie:

I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Gronowo Elbląskie prowadzi Zespół Organizacyjny Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie, tel. 055 231 56 13 

II. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
„1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: 
   1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
   2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.”

III. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.

IV. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 roku poz. 1282 ze zm.).  

V. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).

VI. Opłatę należy uiścić w kasie urzędu lub na konto Gminy Gronowo Elbląskie  Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim  70 8300 0009 0091 2055 2000 0010

 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Gronowo Elbląskie

ul. Osiedlowa 6
82 - 335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-44
Adres email: biblioteka@gminagronowo.pl

Kierownik: Małgorzata Józefowicz
Filia Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie w Jegłowniku
ul. Nogatu
Jegłownik
82 - 335 Gronowo Elbląskie

Adres www: www.gok_jeglownik.republika.pl

 Kierownik Filii Biblioteki w Jegłowniku: Elżbieta Kacperska
 

Dni tygodnia

Godziny otwarcia dla czytelników

Poniedziałek

Nieczynne

Wtorek

od 1000 do 1815

Środa

dzień wewnętrzny

Czwartek

od 1000 do 1815

Piątek

od 1000 do 1815

Sobota

od 1000 do 1600

Niedziela

Nieczynne

Załączniki: