Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Umorzenia odroczenia rozłożenia na raty

Ogłoszono przez Piotr Wrzesiński

Umorzenia / odroczenia / rozłożenia na raty

Przyznawanie ulg podatkowych (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności i umorzenia zaległości w zakresie podatków i opłat lokalnych)

Wymagane dokumenty:

Organ podatkowy może udzielać ulg podatkowych wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych i wyjątkowych, po przeprowadzeniu wnikliwego postępowania podatkowego.

 

1.1.ULGA DLA OSOBY FIZYCZNEJ:

 • wniosek zawierający sprecyzowany rodzaj ulgi tj. rozłożenie na raty (w tym ilość i wysokość rat) lub odroczenie terminu płatności (w tym termin odroczenia) lub umorzenie zaległości (wskazanie zaległości, której dotyczy wniosek); wraz z uzasadnieniem,   
 • informacja o sytuacji finansowej i rodzinnej podatnika; w tym celu należy dołączyć:
  • wypełniony druk oświadczenia,
  • kopie rachunków potwierdzających poniesione wydatki,
  • kopia dokumentów potwierdzających dochody,
 • informacje o innych okolicznościach faktycznych wpływających na sytuację podatnika, poparte dokumentami (np. zdarzenia losowe, stan zdrowia, korzystanie z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej).

1.2. ULGA DLA PRZEDSIĘBIORCY, W TYM OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:

 • wniosek zawierający sprecyzowaną treść żądania tj. rozłożenie na raty (w tym ilość i wysokość rat) lub odroczenie terminu płatności (w tym termin odroczenia) lub umorzenie zaległości (określenie zaległości, której dotyczy wniosek); wraz z uzasadnieniem,  
 • informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych oraz za kolejne kwartały danego roku podatkowego, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wypełnić Oświadczenie
 • informacja na temat rodzaju prowadzonej działalności oraz jej zasięgu terytorialnego,
 • wskazanie rodzaju wnioskowanej pomocy, stosownie do art. 67b Ordynacji podatkowej (np. pomoc de minimis),
 • w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis należy przedstawić:
   • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w ww. okresie.
   • formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 • plan przychodów i wydatków na dany rok podatkowy (o ile wnioskodawca posiada),
 • informacja, skąd wnioskodawca uzyska środki na spłatę zobowiązań rozłożonych na raty lub w odroczonym terminie płatności,
 • informacje o innych okolicznościach faktycznych (zdarzeniach losowych) wpływających na sytuację podatnika, poparte dokumentami.

 

Termin i sposób załatwiania:

Rozpatrzenie i wydanie decyzji w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego do 2 miesięcy. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w ww. terminie organ podatkowy zawiadomi stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskaże nowy termin załatwienia sprawy.

Załączniki: