Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ulga z tytułu nabycia gruntów

Ogłoszono przez Piotr Wrzesiński

Ulga z tytułu nabycia gruntów

ULGA Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW W PODATKU ROLNYM

Od podatku rolnego zwolnione są grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha.

Wymagane dokumenty:

Podanie o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów (z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego) wraz ze wskazanymi we wniosku załącznikami

Dodatkowe informacje:

Zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

  • będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
  • będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
  • wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.

Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy. Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku 50%. Zwolnienie dotyczy tylko nabytych gruntów.

Zwolnienia nie stosuje się, jeśli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

 

Załączniki: