Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ławnicy

Ogłoszono przez Praktykant

Nabór na ławników sądowych

Nabór na ławników sądowych

Informacja dla kandydatów

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

      1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)      jest nieskazitelnego charakteru,
3)      ukończył 30 lat,
4)      jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
5)    nie przekroczył 70 lat
6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7)    posiada, co najmniej wykształcenie średnie.


Ławnikami nie mogą być:

1)      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2)      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3)     
funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4)      adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5)     
radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6)      duchowni,
7)     
żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8)      funkcjonariusze Służby Więziennej,
9)     
radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenie
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.:
1)      prezesi sądów,
2)      stowarzyszenia,
3)      inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
4)     co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru..
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
1.       Do zgłoszenia kandydata na ławnika dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 roku Nr 164, poz. 1027 ze zmianami), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

4. Dokumenty wymienione w pkt 1 ust.1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 2 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

5. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście,
o której mowa w pkt 3.

6. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

7. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Niezbędne formularze są dostępne na stronie internetowej Gminy Gronowo Elbląskie http://bip.warmia.mazury.pl/gronowo_elblaskie_gmina_wiejska oraz wydawane są
w sekretariacie Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim.

Wnioski są przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim w terminie do 30 czerwca 2015 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2–5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 roku poz. 133) pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

 Gronowo Elbląskie, 02.06.2015                                                 
Wójt Gminy
Marcin Ślęzak

Załączniki: